Какво трябва да знаем преди да предприемем ремонт на покрива

Напрежение на огъване при ремонт на покривни конструкции

Когато ни предстои ремонт на покриви, вертикалната съставна N причинява появяването на напрежения на огъване g и на хлъзгане t, когато тя не се уравновесява непосредствено с подпорната реакция. От изследванията по фотоеластичен начин се установява, че при наклон 1:10 на N се наклоняват изостатите, обаче не се изменят величината и разпределението на разцепващите усилия.

При ремонт на покривна конструкция рядко се поставят снопове с наклон, по-голям от 1:10, разцепващата сила може да се определи по изложения начин и армировката да се постави под прав ъгъл към оста на елемента. В съоръженията и сградите често носещата покривна конструкция е образувана от две групи конструктивни елементи с приблизително еднаква коравина, които работят на огъване и се пресичат под прав или остър ъгъл. При ремонт на покривна конструкция тези носещи конструкции се наричат скари.ремонт на покрив

Както едната, така и другата група елементи могат да бъдат греди, рамки или дъги. При ремонт на покривна конструкция от тези две групи може да се образуват различни комбинации. Най-често се срещат гредови скари. От своя страна те се конструират по различни начини – в зависимост от характера на съоръженията или сградата. При ремонт на покривна конструкция скарите намират най-широко приложение в скелетните съоръжения за сгради, при покриване на големи помещения и други. При промишлени сгради скарите намират приложение при образуване на носещата конструкция на челните стени, които поемат натоварването от вятър и земетресение. Обикновено в практиката съвместната работа между двете групи конструкционни елементи не се взема под внимание. Едната група елементи се изчислява като вторестепенна, а другата като главна.Ремонт на покривна конструкция на бункер

Когато ни предстои ремонт на покриви трябва да имаме пред вид, че вутите са необходими, когато стойките имат сравнително по-голяма коравина и вземат по-голямо участие в разпределение на моментите. Ако стойките имат малка коравина в сравнение с ригела, тогава ригелът и стойката може да се съеденят без вути.

При ремонт на покривна конструкция ъгълът на рамката трябва да се армира в зависимост от характера на напрегнато състояние. Опънната армировка на ригела трябва да се спусне в стойката с необходимото закръгление в ъгъла в зависимост от ексцентрицитета. При ремонт на покривна конструкция малките величини на огъващите моменти в горното сечение на стойките, изчислителният ексцентрицитет на нормалната сила относно геометричната ос на сечението и армирането се извършват по зададеният проект. Опънните пръти от ригела се огъват и се наставят с външните пръти на стойката на определено разстояние, което се изменя от (45-30) d в зависимост от мараката на бетона и от марката на стоманата и вида на армировката.

При ремонт на покривна конструкция средните величини на огъващите моменти, когато армирането се извършва, като опънните пръти на ригела се огъват и наставят с външни пръти на стойката съобразно с диаграмата на огъващите моменти, при което не по-малко от два пръта се продължават под долния край на ригела на разстояние 30 d. При ремонт на покривна конструкция не се препоръчва едновременно прекъсване на повече от два пръта поради голямта концентрация на усилия в местата на куките на прекъснатите пръти. При по-големи величини на огъващите моменти армирането се извършва, като част от армировката от външната страна на стойката се доважда до края на ригела, а другата част се огъва и използва за поемане на огъващият момент на ригела от горната страна.

Плоча при ремонт на покриви

При ремонт на покривни конструкции дебелината на плочата се определя така ,че да се пробие, когато стойката се монтира с удар. При ремонт на покрив, се приема дебелина не по-малка от 8 до 10 см, стените на чашата се армират конструктивно с ф 4. Те минават по-горния край, като се разминават на 30 ф, понеже в тях се появяват усилия на опън през време на центрирането, а също така и зимно време при замръзване на вода в чашата.

При ремонт на покривна конструкция, горния край на фундамента се приема на 15 см, по- ниско от нивото. Съотношението между страните на правоъгълника в долния край на фундамента се определя в зависимост от съпротивленията и от моментите действащи в равнината на рамката, а също и в надлъжна посока. Ако при ремонт на покривна конструкция, приложим стъпаловиден фундамент, то той има предимства, понеже по-лесно се извършва направата на кофража и бетонирането.

При пирамидалната форма бетонът се използва по-добре. С цел да може удобно да се центрира стойката и да се уплътнят страничните междини, предвижда се чашата в горния край от двете страни да бъде по-широка със 8 см, а долу с 5 см. Поради същите причини при ремонт на покривна конструкция се предвижда фуга от долната страна на стойката, която се осъществява с подложка от бетон или дърво.

Стойката се центрира посредством въжета и клинове, който се поставят страничните междини на чашата или с помощта на специални направляващи устройства. Съединението на стойките с чашковидните фундаменти се оказва просто, удобно за изпълнение и осигурява равностойно запъване, както при монолитните конструкции, след като се залее страничната междина с циментов разтвор или с бетон от дребен чакъл марка 200.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

8 + 9 =