Ремонт на покрив [ процедура, материали, цени ]

Каква е процедурата, технологичните изисквания, материали, цени и как да изберем фирма за ремонт на покриви?

 

Ремонт на скатни покриви с керемиди – бетонови, керамични (марсилски или двуулучни)

Технология на ремонта

Фасада на скатен покрив
Фасада на типичен скатен покрив
 1. Демонтаж на съществуващите керемиди
 2. Ремонт или подмяна на дъсчената обшивка

Дъсчената обшивка може да се замени с OSB или водоустойчив шперплат с дебелина 20 мм. При условие, че дъсчената обшивка се изпълнява от дъски с дебелина 25 мм същите се обработват с противогъбични препарати или се безиросват двукратно с топъл безир против гниене.

 1. Грундиране с битумен грунд на дъсчената обшивка
 2. Полагане на един пласт воалит с посипка върху дъсчената обшивка. Воалитът следва да покрие надулучната пола от ламарина
 3. Полагане на керемиди – бетонови или керамични тип марсилски или двуулучни, при наклон до 60%

Първите 3 реда от стрехата нагоре и последните три от билото или маията надолу се залепват с бетоново лепило – мразоустойчиво. Полагането започва от стрехата нагоре. Друга алтернатива е да се поставят летви с размер 3/3 см. Крайните керемиди по билото и маиите се покриват със специални керемиди – капаци, които се полагат върху циментно-пясъчен разтвор 3:1.

Първият ред керемиди откъм стрехата се надвесва над улука с около 5-10 см в зависимост от големината на улука.

Полагането на бетонови или керамични керемиди с наклон над 60% или при мансардни покриви се извършва с коване на поцинковани или неръждаеми пирони с височина 7 – 9 см.

Ремонт на покриви с обли керемиди (турски, средиземноморски)

Поради малкия 30%-ов наклон на полагането им, е наложително под тях да се постави воалит с посипка. Още по-добра алтернатива е вместо воалит да се положат вълнообразни битумни пана тип ондулин, които се коват върху дъсчената обшивка. Първите три и последните три реда се лепят или се полагат върху летви.

Ремонт на покриви с битумни керемиди

диаграма битумни керемиди
Полагане: Някои видове битумни керемиди са самозалепващите се, а други се залепват газопламъчно. Коват се с алуминиеви пирони 2 см. Под битумните керемиди се полага един пласт усилен воалит без посипка с цел да могат да се залепят битумните керемиди.

На първите три реда откъм стрехата се коват едновременно и снегозадържащи елементи. Битумните керемиди обикновено се полагат при мансардни покриви в по-наклонената им част (над 60%). В по-малко наклонени части (до 5%) се поставя 1 пласт усилен воалит и един пласт воалит с посипка.

Ремонт на покриви с ламарина

А. Ремонт на покриви с (поцинкована, цинкова, медна, алуминиева) гладка ламарина. Наклонът на покрива с гладка ламарина е мин. 10% (5,43°). Ламарината се полага винаги върху дъсчена обшивка, OSB или водоустойчив шперплат. Под поцинкована ламарина се поставя един пласт с дебелина 4 мм усилен воалит с посипка. Така се предотвратява евентуална корозия на поцинкованата ламарина.

Гладката ламарина се монтира по два начина:

1)      На фалц – единичен или двоен. По наклона се поставя стоящ фалц, срещу наклона лежащ фалц. Листовете ламарина се закрепват чрез пластинки 15/5 см приковани съм дъсчената обшивка.

2)      Свързване на гладката ламарина с летви. Летвите се трапецовидни с размери 4/4 см и се коват на 60-80 см по наклона на покрива

Ремонт на покриви – мансардни с цинкови или медни шиндли

Шиндли се постявят при наклон на покрива от 60%. Биват правоъгълни, хексагонални или боброви опашки.

Ремонт на покриви с  трапецовидна поцинкована, алуминиева ламарина или термопанел

Този тип покриви се прилагат обикновено върху метални конструкции и при промишлени сгради, големи магазини, зални пространства и т.н.


Ремонт на плоски покриви

За качествен ремонт на покриви от типа плоски – е важно да се спазва следната последователност и технология на работа:

 1. Премахване на дребен чакъл – ако има такъв

  Конструкция на плосък покрив
  Диаграма – конструкция на плосък покрив
 2. Демонтаж на стара и износена мушама. Отлепването често се извършва чрез нагряване с горелка. Демонтаж на ламарини по бордове и комини
 3. Поправка на циментова замазка и проверка на наклоните към водоприемниците. Поправката се извършва за дебелини над 1,5 см с циментно-пясъчен разтвор, а при дебелина няколко милиметра и пукнатини – с мразоустойчиво лепило.
 4. Цялостно грундиране с битумен грунд.
 5. Полагане на един пласт усилен воалит. Монтажът започва от водоприемниците в посока на наклона като застъпката е 10 см. Монтажът (залепването) се извършва с газова горелка

По същия начин следва полагането на 1 пласт воалит с посипка като има разместване 50 см спрямо усиления воалит.

Важно е да се отбележи, че комините се покриват с воалит до под бетоновата им шапка. Също се покриват с воалит и бордовете по края на сградата .

Много важна част от ремонта е да се предвидят холкери (триъгълни парчета циментова замазка) по всички издатини и ъгли на бордовете и комини. Така в бъдеще няма да се пречупи хидроизолацията.

Тенекеджийски работи при ремонт на покриви – плоски

След залепване на воалита, около комините се поставят поли от поцинкована ламарина. Така се предотвратява свличане на воалита. Същото се прави и по бордовете. Целта е да се предпази воалите от свличане и счупване, тъй като той губи с времето еластичността си.

Водоприемници

Биват пластмасови и чугунени. Чугунените вече се използват рядко. Воалитът винаги се поставя над водоприемниците, с цел да няма течове. Над водоприемника се поставя задължително кълбовидна решетка за предпазване от листа и други едри материали.


Фирми извършващи ремонт на покриви

Има много фирми, които извършват реконструкция и реновация на покриви, но е добре да изберете доказана фирма на пазара, която е сертифицирана и коректна.

По-долу ще изброя някои от фирмите, които извършват подобни дейности:

Фирми в град София:

Голд Строй – goldstroi.com

Цена за изграждане на НОВ покрив „Клас А“

цени от Голд Строй


Технически изисквания

Напрежение на огъване при ремонт на покривни конструкции

Когато ни предстои ремонт на покриви, вертикалната съставна N причинява появяването на напрежения на огъване g и на хлъзгане t, когато тя не се уравновесява непосредствено с подпорната реакция. От изследванията по фотоеластичен начин се установява, че при наклон 1:10 на N се наклоняват изостатите, обаче не се изменят величината и разпределението на разцепващите усилия.

При ремонт на покривна конструкция рядко се поставят снопове с наклон, по-голям от 1:10, разцепващата сила може да се определи по изложения начин и армировката да се постави под прав ъгъл към оста на елемента. В съоръженията и сградите често носещата покривна конструкция е образувана от две групи конструктивни елементи с приблизително еднаква коравина, които работят на огъване и се пресичат под прав или остър ъгъл. При ремонт на покривна конструкция тези носещи конструкции се наричат скари.ремонт на покрив

Както едната, така и другата група елементи могат да бъдат греди, рамки или дъги. При ремонт на покривна конструкция от тези две групи може да се образуват различни комбинации. Най-често се срещат гредови скари. От своя страна те се конструират по различни начини – в зависимост от характера на съоръженията или сградата. При ремонт на покривна конструкция скарите намират най-широко приложение в скелетните съоръжения за сгради, при покриване на големи помещения и други. При промишлени сгради скарите намират приложение при образуване на носещата конструкция на челните стени, които поемат натоварването от вятър и земетресение. Обикновено в практиката съвместната работа между двете групи конструкционни елементи не се взема под внимание. Едната група елементи се изчислява като вторестепенна, а другата като главна.Ремонт на покривна конструкция на бункер

Когато ни предстои ремонт на покриви трябва да имаме пред вид, че вутите са необходими, когато стойките имат сравнително по-голяма коравина и вземат по-голямо участие в разпределение на моментите. Ако стойките имат малка коравина в сравнение с ригела, тогава ригелът и стойката може да се съеденят без вути.

При ремонт на покривна конструкция ъгълът на рамката трябва да се армира в зависимост от характера на напрегнато състояние. Опънната армировка на ригела трябва да се спусне в стойката с необходимото закръгление в ъгъла в зависимост от ексцентрицитета. При ремонт на покривна конструкция малките величини на огъващите моменти в горното сечение на стойките, изчислителният ексцентрицитет на нормалната сила относно геометричната ос на сечението и армирането се извършват по зададеният проект. Опънните пръти от ригела се огъват и се наставят с външните пръти на стойката на определено разстояние, което се изменя от (45-30) d в зависимост от мараката на бетона и от марката на стоманата и вида на армировката.

При ремонт на покривна конструкция средните величини на огъващите моменти, когато армирането се извършва, като опънните пръти на ригела се огъват и наставят с външни пръти на стойката съобразно с диаграмата на огъващите моменти, при което не по-малко от два пръта се продължават под долния край на ригела на разстояние 30 d. При ремонт на покривна конструкция не се препоръчва едновременно прекъсване на повече от два пръта поради голямта концентрация на усилия в местата на куките на прекъснатите пръти. При по-големи величини на огъващите моменти армирането се извършва, като част от армировката от външната страна на стойката се доважда до края на ригела, а другата част се огъва и използва за поемане на огъващият момент на ригела от горната страна.

Плоча при ремонт на покриви

При ремонт на покривни конструкции дебелината на плочата се определя така ,че да се пробие, когато стойката се монтира с удар. При ремонт на покрив, се приема дебелина не по-малка от 8 до 10 см, стените на чашата се армират конструктивно с ф 4. Те минават по-горния край, като се разминават на 30 ф, понеже в тях се появяват усилия на опън през време на центрирането, а също така и зимно време при замръзване на вода в чашата.

При ремонт на покривна конструкция, горния край на фундамента се приема на 15 см, по- ниско от нивото. Съотношението между страните на правоъгълника в долния край на фундамента се определя в зависимост от съпротивленията и от моментите действащи в равнината на рамката, а също и в надлъжна посока. Ако при ремонт на покривна конструкция, приложим стъпаловиден фундамент, то той има предимства, понеже по-лесно се извършва направата на кофража и бетонирането.

При пирамидалната форма бетонът се използва по-добре. С цел да може удобно да се центрира стойката и да се уплътнят страничните междини, предвижда се чашата в горния край от двете страни да бъде по-широка със 8 см, а долу с 5 см. Поради същите причини при ремонт на покривна конструкция се предвижда фуга от долната страна на стойката, която се осъществява с подложка от бетон или дърво.

Стойката се центрира посредством въжета и клинове, който се поставят страничните междини на чашата или с помощта на специални направляващи устройства. Съединението на стойките с чашковидните фундаменти се оказва просто, удобно за изпълнение и осигурява равностойно запъване, както при монолитните конструкции, след като се залее страничната междина с циментов разтвор или с бетон от дребен чакъл марка 200.